Vad säger Värmlands folkvalda?

Skriven av
5/9/2022

Kommande val genomsyrar det mesta nu och även vi har kollat närmre på detta. Vi har skickat ut en fråga kopplad till vår verksamhet till kommunpolitiker i Karlstad, Kristinehamn och Göteborg samt en fråga till riksdagspolitiker. Nedan kan du läsa frågan som ställdes till vård- och omsorgsnämnden i Karlstad och nämnden för stöd, vård och omsorg i Kristinehamn. Hoppas det är av intresse!

//Vännerna på Passal

FRÅGA:

I och med rådande rättsläge möjliggör rättspraxis att kommunen bara beviljar punktinsatser trots att det finns personer med funktionsvariationer som behöver tillsyn dygnet runt. Hur ser ditt parti på detta och hur ser ni att kommunen ska säkerställa att människor kan bo kvar i sin bostad och få sina behov tillgodosedda?

KARLSTAD

Ej svarat:

Vänsterpartiet, Parvane Assadbegli

Socialdemokraterna, Monica Gundahl

Centerpartiet, Anita Hall

Liberalerna, Eva Wikström Hallonstén

Kristdemokraterna, Sara Kihlström

Sverigedemokraterna, Lena Monsén

Miljöpartiet, Robert Halvarsson: Miljöpartiets uppfattning är att behovet ska styra de insatser som ges till människor med funktionsvariationer –vilket även inkluderar dem som behöver tillsyn dygnet runt. Om det finns mer saker vi kan göra på kommunal nivå för att säkerställa att personers behov tillgodoses, är vi villiga att se vilka möjligheter som finns för att arbeta för en annan praxis. Miljöpartiet för därför gärna dialog både med föreningar inom funktionsrättsrörelsen, företag och enskilda personer som berörs av både praxis och lagstiftning. LSS är en rättighetslag och Miljöpartiet arbetar både lokalt och nationellt för att den ska fungera enligt syftet den skapades. I riksdagen har vi drivit på att fler ska få tillgång till LSS-insatser, bland annat personlig assistans – och att insatserna ska förstärkas. För oss är alltid den enskilda personens mänskliga rättigheter utgångspunkten när vi formulerar vår politik inom funktionsrätt och LSS – väl medvetna om att de stöd lagen ger kan behöva förstärkas i praktiken.

Moderaterna, Christian Holm Barenfeld: Under de senaste åren har handläggningen kring assistansen stramats upp från statens sida och vi i kommunen har följt efter utifrån rådande rättspraxis. Det är dock viktigt att rätten till personlig assistans värnas. När ansvaret delas mellan stat och kommun innebär det att människor riskerar att få olika bedömningar beroende på var i landet man bor. Det är vare sig bra eller rättvist och riskerar att skapa en misstro till hela systemet och därför bör assistansen vara ett statligt ansvar.

KRISTINEHAMN

Ej svarat:

Kristdemokraterna, Ellen SkaareHåkansson

Centerpartiet, Anette Karlsson

Miljöpartiet, Ingrid Rydin

 Vänsterpartiet, Anna Marklund: Vi tycker förstås att brukarens behov står i fokus och att det ska styra den hjälppersonen ska få. Om man till exempel har stöd med slemsugning för andningen kan man inte mäta hur många minuter aktivt arbete det ger utan personen har även behov av stöd däremellan! Eller skräckexemplet med maten - att man gör bedömningen att man inte behöver stöd i matsituationen eftersom brukaren kan föra gaffeln till munnen. Minutmätning fungerar inte den typen av fall. Och naturligtvis ska man kunna bo kvar hemma i de allra flesta fall om man så önskar. Jag kan dock förstå att det kan bli övermäktigt för en kommun om en brukare behöver allt för många anpassningar. I vår kommun försöker man täcka de flesta behov genom att ge alternativen: gruppbostad i boendet, gruppbostad men i stuga utanför, anpassat boende med assistans, eget boendemiljö, assistans eller boendestöd. Jag vet av egen erfarenhet att det mentala stödet är viktigt för till exempel personer med autism och det går inte riktigt att mäta. Och det är ofta riktat mot speciella personer. Jag har sett det i nämnden jag sitter i att det ofta saknas kunskap om alternativ kommunikation och förståelse för de med stark integritet. De IVO-anmälningar som gjorts i min kommun handlar bl a om personer i gruppbostad som säger nej till olika insatser för att hen inte får det förklarat på ett sånt sätt att dekan göra informerade val. Sådär finns två problem som jag ser det. Både i beviljade insatser och hos utförare. Det senare lätt avhjälpt med fler utbildningsinsatser. Många av de problemen med omsorgen är storstadsproblem med många olika utförare. Jag bor i en liten kommun med en handfull utförare inom assistans. Det blir lättare att få en översikt och ett mer personligt bemötande. Vi har det relativt problemfritt med ett väl fungerande funktionsstöd. 

Liberalerna, Ewa Wiklander: Liberalerna är det parti som varit banbrytande när det gäller personlig assistans. Det tillhör de mänskliga rättigheterna att kunna leva ett bra och självständigt liv. Kristinehamns Kommun har i sina övergripande mål bl a Individens behov i Centrum vilket vi tolkar så, att det är de behov som individen har, som styr de insatser som sätts in. Tyvärr är det ibland olika uppfattningar om vad som är basala behov, och därför kan ibland meningarna gå isär om vad som verkligen behövs. Vi Liberaler vill så långt det är möjligt skapa förutsättningar för att enskilda ska kunna leva ett bra liv på egna villkor. Det finns tyvärr gränser för hur man genomför insatserna, men vår prioritering är alltid att individen ska leva ett så självständigt liv som det bara är möjligt.

Sverigedemokraterna, Kjell Jansson: Enligt lagen om LSS ska den enskilde genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska anpassas till mottagarens individuella behov och utformas så att de stärker personernas förmåga att leva ett självständigt liv. Målet med LSS-boenden är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt. Vi vill även öka tillsynen dygnet runt för personer som behöver extra tillsyn istället för punktinsatser. Den som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till ekonomiskt bidrag för att anpassa sin bostad för att kunna leva ett självständigt liv. Rätten till bidrag regleras i lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag och täcker skäliga kostnader för anpassningen. Det är kommunerna som ansvarar för bidraget. De både beslutar och står för kostnaderna. LSS-boendet får inte likna en institution utan ska fungera som personens privata hem. Därför är det också viktigt att bostaden ligger i en miljö som ger de boende förutsättningar att delta aktivt i samhällslivet. Verksamheter enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet förde personer som omfattas av lagen. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Sverigedemokraterna vill ha jämställdhet i samhället.

Socialdemokraterna, Lars Nilsson: Vi har inte diskuterat frågan, men anser att den biståndsbedömning som är aktuell ska vara den som utförs.

 Moderaterna, Sonja Höglund: Om det är en person med funktionsvariation som behöver utökade insatser då måste det göras en ny bedömning. Enligt mitt sätt att se.

Enkelt val, lätt byte.

Vad innebär det att ha sin assistans hos Passal? Läs mer om vårt sätt att assistera, hur du byter eller väljer Passal som assistansbolag.

Lirar dina värderingar
ihop med våra?

En god arbetsplats mår alla bra av. Känner du att vår arbetsfilosofi liknar din? Läs mer om hur du blir en del av vårt duktiga assistentgäng.

Lediga jobb