I valet & kvalet inför valet i Göteborg?

Skriven av
1/9/2022

Kommande val genomsyrar det mesta nu och även vi har kollat närmre på detta. Vi har skickat ut en fråga kopplad till vår verksamhet till kommunpolitiker i Karlstad, Kristinehamn och Göteborg samt en fråga till riksdagspolitiker. Nedan kan du läsa frågan som ställdes till politikerna i Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd och se vad just de har svarat kring den. I sann politisk anda så var det lite svårt att avgränsa sig så i vissa fall hittar du även lite generellt kring LSS i stort. Hoppas det är av intresse!

//Vännerna på Passal

FRÅGA: Vi vet av erfarenhet att det varierar mellan stadsdelarna i Göteborg vad man beviljas för insatser, trots att det inte ska vara så. Ett exempel är en av våra kunder med assistans som flyttade till annan stadsdel och fick assistansen indragen. Man beviljades hemtjänst som inte fungerade och står nu utan stöd. Drygt ett år efter att stadsdelen drog in beslutet fick kunden rätt i Kammarrätten, men nu har stadsdelen ändå valt att överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen. I över ett år har familjen fått sköta sin vuxna anhöriga utan hjälp. Hur kommer ditt parti säkerställa att man som kommunmedborgare får samma stöd av Förvaltningen för funktionsstödoavsett vilken stadsdel man bor i nu när den nya organisationen inte har gett någon förändring vad gäller detta?

Ej svarat: Socialdemokraterna, Håkan Hallengren

Sverigedemokraterna, Krista Femrell: Det finns inte någon uppdelning i stadsdelar när det gäller Funktionsstöd. Det finns bara en Förvaltning och det är lika behandling för alla i Göteborg. Det finns olika lokaler men allt är samma.

Demokraterna, Peter Svanberg: Självklart ska vi ha samma bedömningar i alla delar av staden, och förvaltningen håller med och svarar att bedömningar och beslut tas utifrån den rättspraxis som har vuxit fram. Det vill säga att man tittar på olika domar i Förvaltningsrätt och högre rätt. Vi Demokrater har hela tiden hävdat att utifrån den lagstiftning som finns så kan en kommun göra mer, dvs vara mer tillåtande än rättspraxis. Detta under förutsättning att vår budget är i balans- och det är den detta år. vi vet dock inget om kommande budgetar - och det är nog därför som förvaltningen är lite försiktig med att ta ut svängarna. Men tillbaka till kärnfrågan; Olikheter i bedömningar i olika stadsdelar ska vi absolut inte ha. Vi tar med oss frågan och lyfter den i Funktionsstödsnämnden.

Vänsterpartiet, Alice Vernersson: Personlig assistans och andra insatser för personer med funktionsvariationer har minskat under lång tid. I Göteborg och i resten av Sverige. Det hänvisas till domar i högsta förvaltningsdomstolen för att motivera mer restriktiva beslut. Det finns tankar om likvärdighet men i praktiken betyder det att insatser minskas till att hamna på lägsta möjliga nivå enligt lag. Dock finns det väldigt många som har insatser från kommunen vilken är en av anledningarna till att det ser olika ut, det tar tid att anpassa sig till rådande praxis. Sedan nämnden för funktionsstöd bildades har Vänsterpartiet kämpat för att kommunens beslut ska bli mer tillåtande än rättspraxis. Därmed skulle även effekten bli att besluten blir mer likvärdiga. Vi är oroade över utvecklingen där personer blir av med exempelvis personlig assistans eller korttidshem. Vi anser att kommunen ska göra det som är bäst för individen, inte följa rättspraxis oavsett konsekvenser.

 Moderaterna, Åsa Hartzell: Ni nämner stadsdelarna och olika bedömningar. Ett av syftena med att avveckla stadsdelarna var just likvärdigheten. Nu sker all myndighetsutövning utifrån samma avdelning i hela staden även om socialsekreterarna fysiskt sitter på lite olika ställen. Detta för att vara tillgängliga för kommuninvånarna. Vi kanske inte är i mål ännu men jag upplever det som att det går åt rätt håll. Precis som ni säger är kammarrättsdomar och HD-domar det som hjälper oss att göra besluten rättssäkra. Vi uppmuntrar och hjälper till med information om hur man överklagar. Vid de tillfällen som förvaltningen överklagar kan det vara ärendetyper som inte är prövade på högre instans och att det känns angeläget för skapa rättssäkerhet eller att det är perspektiv som inte tillvaratagits i kammarrätten som vi vill visa på till nästa instans.

 Kristdemokraterna, Andreas Fock: Kristdemokraterna har varit pådrivande i att bland annat få till en funktionshindersombudsman vars uppdrag är att se till att funktionsstödsfrågan hanteras korrekt och enhetligt i staden. Ombudsmannen har under det första året haft ett särskilt fokus på att implementera Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021–2026 i samtliga nämnder och styrelser. Förvaltningen för funktionsstöd är ny och dess uppdrag är i grunden att få till en enhetlig bedömning i de relaterade frågorna. Kristdemokraterna trycker hela tiden på för att staden ska öka samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och med regionen för att människor ska få bästa möjliga stöd. I dag hamnar allt för många människor i kläm mellan olika system och myndigheter. Sedan jobbar Kristdemokraterna hårt för att få till förändringar i LSS för att möjliggöra mer stöd åt personer med funktionshinder. Det var KD som tillsammans med M och V samlade en majoritet i riksdagen för att staten ska vara ensam huvudman för assistansen trots att januaripartierna röstade nej. Den 17 mars 2022 uttalade riksdagen i ett tillkännagivande att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska ge rätt till personlig assistans. Pia Steensland var drivande bakom riksdagens tillkännagivande, som fick stöd av alla partier utom Socialdemokraterna och Moderaterna. På FB skrev Pia Steensland: ”äntligen har fler partier insett att det enda anständiga är att assistans ska ges under hela toalettbesöket, inte som idag bara för de moment som räknas som mycket privata. Eller för att ta på sig alla sina kläder, inte som idag bara de kläder som sitter närmast kroppen.”

 Sammanfattningsvis kan sägas att Kristdemokraterna jobbar i olika led för att säkerställa att personer i behov ska få den hjälp de har rätt till. Vi har drivit på för att få till stånd en funktionshinderombudsman, vi arbetar för tätare samverkan mellan de olika involverade parterna och vi jobbar på för att i grunden göra om LSS-lagstiftningen.

 Liberalerna, Jens Adamik: Då detta är ett område som är lagstyrt är mycket av vår politikfokus på Riksdagen. Vi på lokal nivå utreder, fattar beslut och verkställer beslut. På lokal nivå är fokus rättssäkerhet att alla beslut ska ske rättssäkert och följa lagar och regler. I verkställigheten ska omsorgen bedrivas på ett bra sätt med fokus på den enskilda och vi ska följa intentionerna i LSS och ge möjlighet till valfrihet och att varje enskild person ska kunna välja utförare. I frågan tas frågan om rättssäkerhet upp med att personer får olika beslut beroende på i vilken stadsdel personen bor. Vi har gjort en stor omorganisation i staden under denna mandatperiod för att komma till rätta med detta problem. Nu finns endast en förvaltning över hela staden. Detta för att öka rättssäkerheten och likvärdigheten. Handläggare kan specialisera sig mer och följa rättspraxis och kunna göra bra bedömningar i varje enskilt ärende. Under de två år som den nya förvaltningen funnits har likabehandlingen över staden ökat men vi kommer att fortsätta arbetet med en lika och rättssäker bedömning i Göteborg. På lokal nivå är det den viktigaste uppgiften att vi har korrekta bedömningar och beslut så att stödet och livet blir förutsägbart för de som behöver stöd och omsorg.

Vi vill ge domstolarna mer resurser för att deras handläggning ska påskyndas och det ska gå snabbare att komma till avslut. Det absolut viktigaste är att vi återställer LSS och utvecklar den. Vi har redan fått igenom en återställning av LSS i och med januariavtalet, denna lagändring träder i kraft den 1 januari. Liberalerna vill mer och har röstat för en utökning av att samtliga moment ska räknas när man räknar och bedömer grundläggande behov. Vi har under många år drivit på för att assistansersättningen ska höjas, den höjning som nu skedde var för liten.

Miljöpartiet, Sophia Nilsson: Likvärdighet i staden är givetvis en viktig och prioriterad fråga, oavsett vad. Det har funnits/finns en utmaning då flera nämnder blivit en men fördelen är just att möjlighet till likvärdighet i staden ökar, även om det tyvärr kan ta tid. Lagstadgade insatser ska inte variera beroende på var en bor och det vi politiker kan göra, och gör, är att ställa frågor i nämnd och utskott, lägga yrkanden om det är så att vi vill få extra info om arbetssätt vi undrar över etc. Det finns tydliga dokument, lagar och regler om vad som gäller och det är förvaltningens ansvar att arbetet sköts på rätt sätt. Det uppmuntras dock alltid att överklaga beslut om en ej är nöjd med och i de fall förvaltning/nämnd ej får rätt blir det extra fokus på de besluten och vi politiker kan reagera. Att få denna fråga från er är ett bra exempel på hur vi kan uppmärksammas på problem i systemet/arbetssätt, ta det vidare för att se var vi kan trycka på, eventuellt göra politik av det. Just i utskottet har vi ett bra samarbete partier emellan och samsyn på att rätt beslut ska tas, brukare ska få den instans som den har rätt till inom rimlig tid. 

Sammanfattningsvis, MP jobbar alltid för likvärdighet och allas lika rätt och vi hoppas även nästa mandatperiod ha plats i nämnden, och även sitta i styret så vi får mer möjlighet att påverka budget och styrning. Vi uppskattar alltid en god kontakt med de berörda och vi tar gärna emot synpunkter, info om vad som ej fungerar ,för att vi i möjligaste mån ska kunna påverka i rätt riktning. Återigen, insatser ska inte variera beroende på var en bor, vem en har kontakt med och vi kommer fortsätta ställa frågor, ifrågasätta beslut när det behövs samt fråga förvaltning om hur de jobbar med att säkerhetsställa likvärdighet. Kanske behövs mer utbildning, tydligare ledning och i de fall resurser kan hjälpa till kan vi lägga förslag på det. Vi hoppas dock på ett nytt styre där MP ingår så vi får större möjlighet att vara med och påverka, exempelvis med en ordförandepost.

 Feministiskt Initiativ, Denise Cresso Nydén: En av tankarna med funktionsnämnden var ju att handläggningen skulle vara lika över staden. Det är mycket oroande att det scenario ni beskriver, fortfarande finns kvar. Det skapar ju en liknande situation som mellan kommuner och det är inte tanken. Det bästa hade ju varit om ett beslut följde en person oavsett vid vilken gata personen bor på. Denna fråga ska jag ta med och höra med förvaltningen.

Enkelt val, lätt byte.

Vad innebär det att ha sin assistans hos Passal? Läs mer om vårt sätt att assistera, hur du byter eller väljer Passal som assistansbolag.

Lirar dina värderingar
ihop med våra?

En god arbetsplats mår alla bra av. Känner du att vår arbetsfilosofi liknar din? Läs mer om hur du blir en del av vårt duktiga assistentgäng.

Lediga jobb